До 10 000 лв. безвъзмездна помощ за малкия бизнес в борбата срещу последствията от COVID-19

Добавено: Четвъртък, 07 Май 2020г
Лого на СА Д. А. Ценов Кандидатстудентски прием 2020
Телефон за информация: 0888154148

 Собствениците на малък бизнес могат да се възползват от стартиращата на 11.05.2020г. програма през следващите три месеца, ако отговарят на обявените условия. Следва да се има в прдвид, че класирането ще се осъществява по реда на постъпване на проектните предложения и до изчерпване на финансовия ресурс. По тази причина желаещите да се възползват от  финансирането трябва своевременно да подадат необходимите документи, препоръчително е това да стане в началото на периода.Ето и подробна информация за програмата:


 „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Основни параметри на процедурата:


„Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“- с бюджет 173 млн. лв. 


1. Допустими кандидати са микро- и малки предприятия:


 юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;


 регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;


регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и


извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.


2. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:


минимална стойност: 3 000 лева


максимална стойност: 10 000 лева


Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.


3. Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца


 


4. Изисквания към кандидатите:


Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;


Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.


5. Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).


6. Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице.


7. Комуникация: В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!


8. Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата.


9. Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.


Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]


При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: [email protected] или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index .


За невярно декларирани обстоятелства по време на кандидатстване, бенефициентите и упълномощените лица носят наказателна отговорност на основание нормативен акт!


За въпроси, правни консултации и подготвяне на необходимите документи по програмата може да се обърнете към адвокат Силвия Георгиева, тел:0896706777;


Настоящата статия представлява личното мнение на автора адв. Силвия Георгиева.


Източник: http://opik.bg/.

Коментари

Още актуални новини