Със 149 души са се увеличили безработните в Свищов през януари

Добавено: Понеделник, 25 Февруари 2019г
 През месец януари в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1106 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 149 души.

Равнището на безработица се покачва с 1 пункт и в края на месеца е 7,1 % /при 6.4 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1325 души или с 219 души повече от сегашния, а равнището е било 8.5 %.

Нарушена е тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на мъжете е по-голям с 8 души. Във възрастовата структура лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,29 на сто, а броят им е 147 души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой  455 души.

Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 504 души

Броят на лицата с работническа професия е 427 души. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 80 души и покачване на дела с 2,35 пункта.

Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 340 души. Относителният им дял е 30.74 %.

Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 339 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 9 души и почти се изравнява с групата на безработните без професия.

Висшистите без работа са 203 души, лицата със средно образование са 668.

През месец януари входящият поток вече превишава изходящия със 149 души. Новорегистрираните лица са 252 души, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 253 души/. Изходящият поток наброява 104 души, от които 71 са постъпили на работа.

Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 50 души, от които 1 – по ОП „РЧР”, а останалите 49 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 20, а прекратените по други причини – 13.

Коментари

Още актуални новини