23 ефективни присъди наложи Районен съд – Свищов през 2016 г.

Добавено: Понеделник, 06 Февруари 2017г

 През 2016 година в Районен съд -Свищов за разглеждане са постъпили 1021 граждански и 476 наказателни дела, като общият брой на


делата за разглеждане е 1694 . Налице е увеличение на постъпилите дела за определяне на издръжка или промяна размера на вече определена издръжка, като през миналата година са постъпили 16 такива дела, срещу 13 дела за 2015 година. Забелязва се намаление на новообразуваните дела по вещни искове, както и сравнително малкия брой на постъпили искови молби за делба. Чувствително увеличение обаче има при трудовите спорове спрямо предходните години. Образувани са 84 граждански дела, от които 5 дела за отмяна на уволнение.


През 2016 година не са образувани дела за престъпления против брака, семейството и младежта и за документни престъпления, има само едно дело за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.


През 2016 година в Районен съд – Свищов са свършени общо 1484 дела, от които 985 граждански дела и 499 наказателни дела. От свършените дела, 1272 дела са решени в срок до 3 месеца. Произнесени са 17 присъди и са одобрени 82 споразумения. Осъдителните присъди са 17 броя, като няма постановени оправдателни присъди . По свършените дела общо съдени лица са 111 лица, сред тях и четирима непълнолетни. На 88 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 23 случая наказанието е ефективно и в 65 е условно. Няма налагано наказание лишаване от свобода над 3 години. На 13 лица е наложено наказание пробация, на 4 лица – глоба, на 3 лица –други наказания, предимно обществено порицание на непълнолетни подсъдими.


През 2016 година в Районен съд – Свищов са постъпили 40 бр. изпълнителни дела, като са събрани 111 508 лева. За сравнение през 2015г. са събрани 99 222 лева, а през 2014 година са събрани 171 698 лева. Налице е увеличаване на събираемостта на вземанията спрямо предходната година. През годината са постъпили две жалби против действията на съдебния изпълнител, няма уважени жалби.


 


Източник: velikotarnovo.utre.bg

Коментари

Още актуални новини