С 5 милиона лева благоустрояват Свищов

Добавено: Понеделник, 14 Ноември 2016г

 Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 5 040 204, 64 лв. за реализирането на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.


Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.


Проектът за ул. "Черни връх"/ ж.к. "Младост" обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв.м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с обща площ 28 005 кв.м. и обособени в четири подобекта.


Инвестиционният проект предвижда:


•              рехабилитация на улични и тротоарни настилки;


•              осигуряване на места за паркиране;


•              подмяна на алейните и пешеходни настилки;


•              обособяване на кътове за отдих;


•              подмяна нa елементите на градското обзавеждане – пейки, кошчета, беседки, и др.;


•              изграждане на детски площадки, комбинирани за възрастови групи от 0-3 и 3-12 год.;


•              създаване на условия за активен отдих, чрез изграждане на фитнес площадки на открито;


•              реконструкция на зелени площи и създаване на нови зелени площи;


•              ремонт и реконструкция на съществуващата отводнителна система в зоните за отдих;


•              подмяна на осветителните тела.


Територията на парк "Радост" е подходяща за развитието на различни по функция зони, свързани с отдиха на открито, игри, спорт, развлечения и социални контакти. Инвестиционният проект предвижда обособяване на:


•              Комбинирана детска площадка за възрастови групи от 0 - 3 г. и от 3 – 12 г. и полагане се еластична подова настилка;


•              Площадка за фитнес на открито;


•              Площадка за игра на тенис на маса с две маси;


•              Две зони за покрити беседки;


•              Монтиране на слънчев часовник в кръглата зелена площ, с цел ограничаване на преминаването през тази зелена зона;


•              Обособяване на кътове за отдих и почивка на местната общност.


Проектът е със срок 24 месеца и включва следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта. Изпълнението му ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска среда, обуславяща перспективите му за развитие и подобряване на жизнената среда, което повишава и неговата комплексна атрактивност.

Коментари

Още актуални новини