Туризъм, минерални извори и промишленост са бъдещето на Свищов до 2020 година

Добавено: Четвъртък, 21 Август 2014г

 


Развитие на селското стопанство, промишлеността, която основно е съсредоточена в частни инвеститори, туризмът и разработване на потенциала на минералните извори, са основните жалони, върху които стъпва общинският план за развитие на Свищов за периода 2014-2020 година.

Стратегическият документ е разработен по проекта “Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация”. Той е на обща стойност 76 935,16 лв., изцяло осигурени от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът стартира на 6 декември 2013 г., а продължителността на проектните дейности беше 9 месеца.

Община Свищов се състои от 16 населени места, от които 1 град и 15 села, което съставлява 4,76 % от общия брой населени места в областта. Общината е върху площ от 625,5 кв.км, което е около 14,02 % от областта. 84,4 % е земеделската земя, но прави впечатление, че непрекъснато намаляват обработваемите площи и пустеещите земи заемат вече 15 на сто от нивите. При качеството и плодородността на почвите това е неоправдано и един от ресурсите за икономическото развитие на Свищовска община е в сферата на селското стопанство, се посочва в плана за развитие. Проблем обаче са свлачищата, от които са локализирани 30. От тях 21 са на територията на Свищов и прилежащите му земи, 3 от тях се намират в района на Вардим и 6 при Ореш.

Находищата на минерални извори са друга потенциална икономическа възможност за развитие на крайдунавската община. В Овча могила минералните води са с температура 45 градуса и са с повишено съдържание на хлорни, сулфатни, натриеви, калциеви и флуорни съединения. В изградените балнеолечебни заведения се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, гинекологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни и други. При дълбоко сондиране през 1969 г. в околностите на града бе открита минерална вода с високи лечебни свойства. Изворът не е каптиран и не се използва за балнеоложки и енергийни цели.

Поради недостатъчна информация за водните ресурси в община Свищов се налага да се извърши цялостно проучване на водите в региона, се посочва в общинския план за развитие до 2020 година.

С най-голямо значение за икономиката са насажденията с канадска топола, която е не само бързорастяща горска култура, но е и с добри технико-икономически показатели. Свищов е един от основните промишлени и аграрни центрове във Великотърновска област. Структуроопределящи за общината са производствата на целулоза, изкуствена коприна, жп траверси и ел. стълбове, донякъде добивът на инертни материали, вино и месопреработка. В селското стопанство се разчита на отглеждането на пшеница, слънчоглед, грах, грозде и други.

Броят на предприятията в община Свищов остава почти без промяна, като се наблюдава леко намаляване в рамките на минус 4 % за периода 2008 до 2012 г. Намалението се дължи на закриване на предприятия, най-засегнати от икономическата и финансова криза от секторите строителство (- 6 %), търговия с недвижими имоти (- 3 %), научни изследвания (- 7 %), преработваща промишленост (- 18 %), култура, спорт и развлечения (- 33 %). Наблюдава се тенденция на стабилно увеличаване на броя на предприятията, заети в сектор “селско, горско и рибно стопанство”, които за периода 2008-2012 г. са увеличили два пъти броя си. Анализът на предприятията от отделните сектори на общинската икономика показват, че делът на микро и малките предприятия нараства с 3,6 % спрямо 2007 г. и е 90,29 % през 2012 година за сметка на намалението на средните и големи предприятия и наред с тях играе основна роля в икономическия живот на общността.

Според данните от Националния статистически институт, през 2012 година 22,2 % от нетните приходи в общината са реализирани от селското стопанство като ръстът спрямо 2008 г. е 260 %. Промишлеността отчита 11 % ръст на произведената продукция. Световната финансова и икономическа криза оказва сериозно влияние върху размера на преките чуждестранни инвестиции, като през 2008 г. те намаляват почти с 57 % спрямо предходната година. През следващите 2009-2010 г. се забелязва леко нарастване с 11%, последвано от ново понижение с минус 22,7 % през 2011 г.

Туризмът е припознат като приоритетен сектор в община Свищов. Фериботната линия между Свищов и румънския град Зимнич осигурява на града регулярна връзка с Румъния и осигурява около 2500 посещения средногодишно. Потенциалът на Нове е за поне 50 000 туристи годишно.

Състоянието на здравеопазването е един от основните проблеми, се посочва в общинския план за развитие. В периода от 2007 до 2013 г. в резултат на различни фактори общинската болница е напусната от 11 лекари (13 % от висшия медицински персонал). Липсата на ясна визия за бъдещето на общинските болници в национален мащаб е главна причина за проблемите и в местната болница. Финансовата стабилност на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”, кадровата политика са извън правомощията на общинската администрация, въпреки ежегодните финансови “инжекции”, които се правят с решения на Общинския съвет. Проблем е и липсата на специализирано лечебно заведение за онкологични заболявания, което налага за получаване на лекарства да се пътува до Русе или Велико Търново. 


 Източник: dnesbg

Коментари

Още актуални новини