ПОКАНА

Добавено: Вторник, 16 Април 2013г

 


 


 


 


 


 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На 23 април от 16.00 часа в Зала №1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане на проекта на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.


В рамките на проекта бяха идентифицирани 3 (три) Зони за въздействие, които са одобрени от местната общественост, приети са с Решение на Общинския съвет на гр. Свищов и са одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


В рамките на всяка Зона за въздействие се идентифицираха и приоритизираха, проекти, проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които ще бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.


В рамките на публичното обсъждане ще бъдат представени и първите проекти, които още през 2014 г. ще бъдат в пълна степен на проектна готовност и община Свищов, като конкретен бенефициент, ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период.


В тази връзка, като представители на заинтересованите страни, целеви групи, потенциални партньори и инвеститори, Ви каним да присъствате на публичното обсъждане. Целта на обсъждането е да се осигури широк консенсус на проекта на ИПГВР преди неговото одобрение от Общинския съвет на Община Свищов. Тъй като Вашето мнение е изключително важно за нас, най-учтиво Ви каним да излъчите Ваш представител, който да вземе участие в събитието.


Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.


Моля, да потвърдите Вашето участие на адрес: [email protected] или [email protected]


С УВАЖЕНИЕ,


СТАНИСЛАВ БЛАГОВ,


КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Коментари

Още актуални новини