777 дка са залесени на територията на Регионалната дирекция по горите - Велико Търново през миналата година

Добавено: Четвъртък, 31 Март 2011г
Лого на СА Д. А. Ценов Кандидатстудентски прием 2020
Телефон за информация: 0888154148

777 дка са залесени на територията на Регионалната дирекция по горите - Велико Търново през миналата година


гори По показателите - изпълнение на разчетите за добив и реализация на дървесина и на приходи от горите Регионалната дирекция по горите във Велико Търново е на първо място в страната спрямо другите 15 регионални дирекции. Тази тенденция се наблюдава за втора поредна година. Това съобщи директорът на РДГ Николай Николов, предаде репортер на радио ''Фокус'' - Велико Търново. Реализирани са 109.2% от разчета за дървесина през 2010 година. За миналата година стопанствата от териториалния обхват на РДГ трябваше да реализират 208 578 куб. м дървесина. Към 31.12.2010 г. това количество достигна 227 825 куб. м. С изключение на Държавното ловно стопанство „Росица", всички останали стопанства преизпълниха годишните си разчети. С най-добро преизпълнение са Държавно горско стопанство Севлиево - 121%, Горна Оряховица - 118% и Свищов - 115%. В сравнение с 2009 г. от Държавния горски фонд от териториалния обхват на дирекцията са реализирани в повече 61 580 куб. м дървесина. Въпреки големия ръст все още се ползват около 92% от предвижданията на лесоустройствените проекти.
Резултатът от изпълнението на натуралните оказва влияние и върху изпълнението на приходите на стопанствата към Изпълнителната агенция по горите, като всички са преизпълнили разчетените им приходи. Приходите, които отчита РДГ Велико Търново за 2010 г. са в размер на 3 052 569 лв., което е изпълнение на 122.4% на разчета.
През 2010 г. на територията на Регионална дирекция гори – Велико Търново са залесени 777 дка, като близо 80% от тях са с широколистни дървесни видове - топола, цер, акация и др., каза Николов. Само 20% са засетите иглолистни дървесни видове. Попълнени са 402 дка култури с недобро прихващане и са отгледани 10 190 дка млади култури и насаждения. Тенденцията на намаляване на обема на залесяванията е продължила и през 2010 година. От една страна това се дължи на доброто санитарно състояние на горите в региона и от друга на правилната лесовъдска дейност по извеждането на възобновителните сечи, което гарантира нормално естествено възобновяване на голяма част от горите в региона, информира Николов. И за в бъдеще залесявания ще се извършват ограничено само след голи сечи в тополови месторастения, опожарени гори и в гори напълно унищожени от каламитети.
Източник: focus-news.net
{jcomments on}

Коментари

Още актуални новини