Актуални новини

В Свищов стартира изпълнението на обекти по проект за близо 10 млн. лв.

В Свищов стартира изпълнението на обекти по проект за близо 10 млн. лв.
По оперативна програма „Региони в растеж”, във връзка с инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014-2020, стартират строителните дейности по три дългоочаквани инвестиционни проекта, които касаят 9 обекта на територията на община Свищов.
Ето и самите проекти:
•          Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 5 040 204, 64 лв. за реализирането на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.
Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост.
Проектът за ул. "Черни връх"/ ж.к. "Младост" обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв.м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с обща площ 28 005 кв.м. и обособени в четири подобекта.
•          По проект „Обновяване на обекти на образованието  в Община  Свищов“, който също е част от Инвестиционната програма на Община Свищов и Интегрираният план за градско възстановяване и развитие, Община Свищов получава 100 % безвъзмездна финансова помощ. Обща стойност на проекта 2 421 240,23      лева и продължителност 24 месеца. Инвестиционният проект и насочен към обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности.
Предвидени са интервенции и за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Овча Могила.
•          Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, МРРБ отпусна 2 385 582, 43 лв. за реализирането на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”. Проектното предложение е със срок на изпълнение 24 месеца и предвижда дейности за обновяване, и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация, сградата на отдел "Финансов" и сградата на звено "Култура". Общата застроена площ на сградите е 1279 кв.м. 

Добавено: Сряда, 26 Април 2017г Виж още

Най-четени новини