Актуални новини

Стопанска академия награди най-добрите общински администрации по прилагане на системите за финансово управление и контрол

Стопанска академия награди най-добрите общински администрации по прилагане на системите за финансово управление и контрол  Тържествена церемония по обявяване на резултатите и награждаване на победителите в Годишен национален конкурс 2017 г. „Най-добра администрация“ по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините се проведе в Сентръл парк хотел София. Третото поредно издание на конкурса „Най-добра администрация“ се провежда по силата на притежавана от Стопанска академия търговска марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България и даваща й право да организира събития под това наименование.
На събитието присъстваха кметове, заместник-кметове, секретари на общини и общински служители, представители на администрацията на Министерски съвет, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Институт по публична администрация, Фондация за реформа в местното самоуправление, преподаватели от Стопанска академия и други висши училища, студенти, медии и гости.
Тържествената церемония по награждаване на победителите в тазгодишното издание на конкурса, като имиджово събитие с обществена значимост, е финансирано от Фондация „Ценов“. То бе заключителен етап на изследване, проведено в рамките на Договор № 4-2017/23.03.2017 г. за реализиране на проект № 5-2017 г. „Системите за финансово управление и контрол в общините – 10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор“, финансиран в рамките на държавната субсидия по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН.
Проф. д-р Маргарита Богданова - ръководител катедра „Стратегическо планиране“ при Стопанска академия и водещ на събитието, акцентира върху факта, че организациите от публичния сектор са най-големият работодател в страната. Само в администрацията на Министерския съвет, министерствата и прилежащите им агенции, общинските и областните управи са заети 138 000 души. Ако към тях се прибавят учителите, лекарите в държавните и общински здравни заведения, служителите в културните и социални заведения и други, броят им нараства на над 530 000 души. Проф. Богданова подчерта, че е трудно, дори невъзможно, да се изследват всички администрации, с протичащите в тях функции и процеси, за да се определи най-добрата. Затова всяка година организаторите на конкурса определят различен обект и предмет на проучване. През 2015 и 2016 г. във фокуса на проучванията за най-добра администрация бяха поставени областните администрации с всички техни функции и отговорности. През 2017 г. за обект бяха определени общинските администрации, а като предмет на проучването – прилагането на Системите за финансово управление и контрол.
Форумът откри проф. д-р Георги Иванов, заместник-ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и член на Сметната палата на Република България. Приветствие към участниците отправи и Павел Иванов - Изпълнителен директор на Института по публична администрация. Проф. д-р Борислав Борисов, ръководител на проектния екип и председател на националното жури по присъждане на наградите за най-добра общинска администрация за 2017 г., представи резюме на обобщаващия доклад от проведеното проучване на тема „Прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините“.
В своето изложение проф. Борисов посочи, че моделът за предварителен контрол, наречен COSO на името на Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission има над 30-годишна история и се припознава като основно средство за осъществяване на вътрешен контрол в организациите от публичния сектор у нас от 2000 г., когато беше въведено изискването за разработване и прилагане на СФУК в тези организации. Неговите елементи бяха по-подробно разяснени и уточнени в новите нормативни документи за вътрешния контрол от 2006 г. – Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в публичния сектор и редица подзаконови нормативни актове. Може да се каже, че въвеждането на СФУК е регламентирано преди 17 години, а прилагането на моделът COSO и въвеждането на СФУК в сегашния им вид у нас има вече десетгодишна история. Проф. Борисов поясни, че направеното проучване е било насочено към търсене на отговор на въпросите какво се случи за тези десет години, имат ли всички организации от публичния сектор свои СФУК, съществува ли т. нар. „тон на върха“ и разбиране за тяхното значение за прозрачно, законосъобразно, целесъобразно и ефективно управление, къде се прилагат реално и къде формално, достатъчно всеобхватни ли са или има области, в които те не действат и т.н.
Ежегодно организациите от публичния сектор се самооценяват по отношение състоянието на СФУК по въпросник, публикуван от Министерство на финансите. „Той почти не се е променял през последните 5-6 години, но това едва ли е, защото е съвършен. Напротив, въпросникът допуска много неясноти, не задава точни и конкретни въпроси, някои от въпросите се преповтарят, а важни области на СФУК остават незасегнати”, подчерта председателят на националното жури. Въпреки, че е структуриран по петте елемента на предварителния контрол, в него липсват такива важни въпроси като какъв е обхватът на СФУК и дали те се разпростират върху всички структури, програми, дейности и процеси така, както изисква законът, за връзката между цели и бюджети, за резултата от прилагането на СФУК, за броя на регистрираните случаи на несъответствия на стандартизираните процедури и др.
„Ясно е, че при такъв несъвършен въпросник, то и Консолидираният доклад на МФ, който отразява обобщената информация и самооценката на ръководителите за постигнатото ниво на адекватност и ефективност на вътрешния контрол, ще бъде неадекватен на действителната ситуация. Всичко това, както и вече 10-годишния ни опит в разработването и прилагането на СФУК в различни организации, ни провокира да проведем едно проучване, което да бъде по-конкретно и целенасочено, за да ни покаже действителното състояние на СФУК. Решихме тази година именно адекватността и ефективността на СФУК в общините да бъде критерият, по който ще определим най-добрите от тях в годишния конкурс, провеждан за трети път под марката „Най-добра администрация“, притежание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, каза още проф. Борисов.
Проучването е проведено на два етапа. В първия са проведени дълбочинни интервюта в периода ноември 2016 – януари 2017 г. по предварително структуриран въпросник. Интервютата са направени чрез посещения на място от студенти от специалност „Публична администрация“ в рамките на семестриалните им задачи по дисциплината „Системи за управление и контрол в публичния сектор“. На база на дълбочинните интервюта е разработена електронна анкетна карта, изпратена до всички 265 общини в страната. Броят на респондентите, попълнили анкетната карта и заявили желание за участие в конкурса, е 55. Анкетното проучване е осъществено през периода март – май 2017 г. Като цяло, изводите в доклада се базират на над 120 изследвани общински администрации, което ги прави достоверни и обосновани.
След представянето на доклада, церемонията продължи с връчване на награди на общинските администрации, отличени с най-добри резултати в прилагането на СФУК. Проф. Борисов сподели, че първоначалната идея е била да се определи една най-добра администрация, тъй като такова е наименованието на самия конкурс, но запознаването с емпиричните данни и анализите е показало на екипа, че има няколко общини, всяка от които по своему е постигнала нещо добро в определена област на СФУК и може да послужи като пример за останалите. Поради тези причини е взето решение да се присъдят награди (почетни плакети и грамоти, както и статуетка „Победа“ за показалата най-добри резултати община) в пет категории. Награда за процесно ориентирана община по прилагане на СФУК получи община Костинброд. Като най-иновативна община по прилагане на СФУК бе отличена община Луковит. Награда за най-прозрачна община по прилагане на СФУК получи община Добрич. С награда за целево ориентирана община по прилагане на СФУК бе отличена Столична община. Първо място в прилагане на СФУК в общините журито присъди на община Смолян.
Организаторите на Годишния национален конкурс 2017 г. „Най-добра администрация“ по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в общините изразиха благодарност за участието в конкурса на представителите на общините, на всички участници в тържествената церемонията по награждаване на победителите, на колегите от екипа на проекта, извършил проучването, както и на медиите за проявения интерес към събитието и обективното му отразяване.

Добавено: Сряда, 21 Юни 2017г Виж още

Най-четени новини