ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК

“СВИЛОЦЕЛ”ЕАД
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА

В ЦЕХ“ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: Извършва оглед на машините и съоръженията преди започване и по време на работа. Запознава се с воденето на технологичния процес и състоянието на оборудването през предходните смени. Дава информация за състоянието на машините и съоръженията на оператора в съответния отдел и по негово разпореждане пуска и спира съоръженията, прави технологични превключвания.
Следи и отговаря за правилната експлоатация на машините и съоръженията в цеха. Взема проби за контролни анализи на суровини, полуфабрикати, готова продукция и отпадни продукти. Проверява изправността на устройствата за отделяне на метални предмети и почиства уловените метални предмети.
Проверява схемите за оползотворяване на топлина, оборотното водоползване и извършва превключвания. Подготвя и обезопасява съоръженията за преглед и ремонт. Подготвя съоръженията и технологичните схеми за пускане и при необходимост ги спира. Извършва технологични почиствания на машини, резервоари, тръбопроводи и др.

ИЗИСКВАНИЯ: Завършено средно образование.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: Добро заплащане с допълнителни бонуси при добре свършена работа, социални плащания, продължаващо обучение и перспектива за професионално развитие.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Автобиография или CV
2. Документ за завършено образование

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 24.04.2018 г.
За контакти: отдел „Човешки ресурси” на „Свилоцел”ЕАД
телефони 0631 46548; е_mail: svilocell@svilosa.bg
или svilosa@svilosa.bg
Лице за контакти:
Телефон:
И-мейл:
Публикувай обява БЕЗПЛАТНО